Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Prawa pacjenta i inne regulacje prawne  ⁄  Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Sprawy związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej można załatwiać osobiście w siedzibie Szpitala, w Biurze Archiwum Dokumentacji Medycznej (pokój 4L-01A – pierwsze piętro w Budynku CALD), w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:00 lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy: dokumentacja@usdk.pl) lub telefonicznie (nr tel.: +48 12 658-20-11 wew. 1485) lub kierując korespondencję na adres Szpitala (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Archiwum Dokumentacji Medycznej, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków).


Przykładowy wzór formularza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można złożyć osobiście lub przesłać w formie skanu lub pocztą tradycyjną, dostępny jest poniżej strony.

Realizacja wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w kolejności ich wpływania.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób określony w Art. 27 powoływanej Ustawy, w tym m.in.:

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • na informatycznym nośniku danych (np. elektroniczne badania obrazowe),
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.


OPŁATY:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 ww. Ustawy.

Od 1 września 2018 r.:
Cena jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,31 PLN (brutto).
Cena dokumentacji medycznej (wynik badania zapisany elektronicznie) na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 1,80 PLN (brutto).

Pliki do pobrania
PRZYKŁADOWY WZÓR JAK WYPEŁNIĆ wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WZÓR WNIOSEKU O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf ( 652 kB ) pobierz Przykładowy wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf ( 535 kB ) pobierz Druk Zlecenia przesłania dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego ZLECENIE PRZESŁANIA DOKUMENTACJI MEDYCZENEJ.pdf ( 322 kB ) pobierz
Prosimy aby kierowana do nas korespondencja była czytelna, zawierała dokładne informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej (zakres, rodzaj, sposób udostępniania) oraz pozwalała w sposób niebudzący wątpliwości na identyfikację pacjenta, którego dotyczy.