Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Wizyta w poradni

Co należy wiedzieć przed wizytą w poradni?

SKIEROWANIA

Uprzejmie informujemy, że ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń udzielanych w naszym Szpitalu przez lekarzy:

 • stomatologów;
 • onkologów;
 • psychiatrów.

Ponadto świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są bez skierowania dzieciom  do ukończenia 18 r.ż., na podstawie zaświadczenia, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii.

REJESTRACJA

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do Poradni Specjalistycznej:

 • osobiście,
 • telefonicznie (z uwagi na dużą liczbę połączeń telefonicznych w godzinach porannych, powodujących zajętość linii, prosimy o kontaktowanie się z nami również w godzinach późniejszych, co ułatwi każdemu z Państwa załatwienie sprawy),
 • lub drogą elektroniczną (e-mail):

– jeśli Państwa Dziecko będzie po raz pierwszy w danej Poradni specjalistycznej, to zostanie zapisane na listę pacjentów oczekujących: za pośrednictwem rejestracji e-mailowej, po przesyłaniu dokładnie wypełnionego formularza (znajdującego się poniżej) na adres: rejestracja@usdk.pl. Rejestracji pacjenta pierwszorazowego można dokonać również pod nr telefonu: +48 12 659 15 95.

– Pacjent jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

– jeśli Państwa Dziecko kontynuuje leczenie w danej Poradni specjalistycznej, to należy ustalić termin wizyty łącząc się telefonicznie z Rejestracją swojej Poradni – nr centrali tel. 12 658 20 11 lub korzystając z rejestracji e-mailowej, przesyłając dokładnie wypełniony formularz (znajdujący się poniżej) na adres: rejestracja@usdk.pl

a także

 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • w przyszłości planujemy uruchomienie e-Rejestracji

W przypadku PORADNI ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ, zamiast wysyłania formularza prosimy o kontakt TELEFONICZNY pod nr +48 12 658 20 11 wew. 1127 lub 1119.

Uwaga techniczna:
Otwarcie formularza i poprawne jego wypełnienie oraz zapisanie wymaga zainstalowania programu Adobe Acrobat Reader. Aby pobrać oprogramowanie Adobe Acrobat Reader skorzystaj z odnośnika: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html.

Pliki do pobrania
Formularz rejestracji pacjenta do Poradni Specjalistycznej rejestracja_formularz.pdf ( 138 kB ) pobierz
Pacjent pierwszorazowy, który nigdy wcześniej nie był w Poradni Specjalistycznej w naszym szpitalu

W przypadku gdy lekarz dotychczas prowadzący stwierdzi konieczność skonsultowania dziecka w jednej z naszych poradni specjalistycznych lub zwróci się z prośbą o objęcie leczeniem, należy ustalić termin wizyty, tzn., zapisać się na listę pacjentów oczekujących. Zależnie od problemu zdrowotnego i stanu pacjenta lekarz kierujący zaznacza na skierowaniu czy przypadek jest „stabilny” czy też „pilny”. Na liście oczekujących mamy obowiązek odnotować m.in. imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, miejsce zamieszkania, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany termin udzielenia świadczenia.

Jeśli z jakiś powodów nie można stawić się z dzieckiem w wyznaczonym terminie lub zdecydujecie się Państwo zrezygnować z porady w naszym Szpitalu, prosimy nas o tym poinformować.

W wyznaczonym dniu porady w Poradni Specjalistycznej należy zgłosić się do Rejestracji Pacjentów pierwszorazowych (parter). Prosimy o przywiezienie ze sobą:

 • skierowania do danej Poradni Specjalistycznej (obowiązkowo),
 • książeczki zdrowia dziecka,
 • dotychczasowych badań lekarskich, ew. dokumentacji wcześniejszego leczenia

W Rejestracji Pacjentów w trakcie zakładania „kartoteki ambulatoryjnej” zostaniecie Państwo poproszeni:

 • o podanie nr PESEL dziecka (w przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, należy podać numer PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego),
 • danych adresowych i innych wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów,
 • o wypełnienie obowiązujących formularzy oświadczeń

Prosimy o wcześniejsze przybycie do rejestracji w czasie poprzedzającym godzinę przyjęcia w Poradni Specjalistycznej w celu załatwienia wszystkich formalności.

Pacjent kolejny raz rejestrujący się do danej Poradni specjalistycznej w naszym szpitalu

Jeśli podczas ostatniej wizyty w Poradni Specjalistycznej został Państwu wyznaczony termin kolejnej porady, prosimy o stawienie się z dzieckiem w danym dniu i określonej godzinie. W przypadku konieczności kolejnej wizyty w Poradni Specjalistycznej, do której z danym problemem zdrowotnym otrzymaliście już Państwo skierowanie, a termin nie został określony inaczej jak w „razie potrzeby”, prosimy o ustalenie terminu wizyty.

Jeśli z jakiś powodów nie można stawić się z dzieckiem w wyznaczonym terminie lub zdecydujecie się Państwo zrezygnować z porady w naszym Szpitalu, prosimy nas o tym poinformować. •