Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Dla rodziców i pacjentów  ⁄  Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

Placówka istnieje od 1966 roku. Jej uczniami są pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w okresie choroby i pobytu w szpitalu. Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczne odbywają się w salach dydaktycznych, salach zabaw i przy łóżkach chorych dzieci w poszczególnych klinikach szpitala. Zapewniona jest możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dostosowuje zajęcia do poziomu wydolności wysiłkowej ucznia, dbając o wszechstronny rozwój jego osobowości. Pedagodzy i wychowawcy naszej placówki stosują w swojej pracy szereg metod aktywizujących oraz wybrane techniki C. Freineta. W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 wchodzą:

 • Przedszkole Specjalne Nr 16
  Opieką przedszkolną objęte są dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. Są to mali pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych. Nauczyciele pracujący w przedszkolu dbają o wszechstronny rozwój dzieci, prowadzą zajęcia o charakterze edukacyjnym, rozwijające wyobraźnię, motorykę małą, a także zajęcia plastyczne pobudzające twórcze myślenie dzieci. Wspomagają także proces leczenia poprzez prowadzenie terapii odciążeniowej i czynnościowej.
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108 im. Aliny Fedorowicz
  Dzieci w wieku sześciu lat uczestniczą w zajęciach edukacyjnych przeznaczonych dla klasy „0″. Zajęcia te przygotowują uczniów do podjęcia nauki w szkole podstawowej, są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość uzupełnić braki szkolne. Nauczyciele realizują materiał, który uczeń – pacjent aktualnie przerabia w swojej macierzystej szkole. Czas trwania zajęć lekcyjnych jest uzależniony od stanu zdrowia dziecka i jego poziomu wydolności wysiłkowej. Dzięki indywidualizacji pracy uczniowie chętnie korzystają z nauki w szpitalu, czują się doceniani i mimo choroby wiedzą, że i oni mogą wiele w życiu osiągnąć. Wielu naszych pacjentów kończy kolejne klasy, otrzymuje świadectwa i bez obaw może wrócić do swojego macierzystego środowiska. Nasza szkoła organizuje także sprawdzian po szkole podstawowej, co daje możliwość wielu uczniom ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w gimnazjum.
 • Gimnazjum Specjalne Nr 70
  Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową mogą kontynuować naukę w naszym Gimnazjum. Każdy uczeń – pacjent ma możliwość uzupełnienia braków z każdego przedmiotu, jakiego uczy się w swojej szkole. Nauczyciele pracują na korzyść ucznia, tzn. realizują program nauczania szkoły macierzystej ucznia. Dbają nie tylko o przekazanie wiedzy i wyćwiczenie umiejętności, ale także pomagają przetrwać te trudne chwile podczas choroby. Uczniowie mogą liczyć na nauczycieli nie tylko podczas lekcji, ale bardzo często nauczyciele prowadzą z uczniami poważne rozmowy o ich dalszym życiu, o wyborze zawodu i problemach, które niepokoją młodych ludzi. Dla uczniów – pacjentów klas trzecich organizowane są egzaminy gimnazjalne. Pozwala to wielu uczniom ukończyć gimnazjum i podjąć naukę w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Liceum ogólnokształcące
  Od września 2016 r. w szkole szpitalnej rozpoczęło działalność XXXIX Liceum Ogólnokształcące. Powstanie liceum jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne dużej liczby młodzieży leczonej w USD. Dotychczas hospitalizacja skutkowała zaległościami w nauce, a przy długotrwałej chorobie także stratą roku. Od początku  roku szkolnego 2016/2017 uczniowie klas licealnych mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, których długość i intensywność dostosowane są do ich aktualnego stanu zdrowia i wydolności wysiłkowej. Szkoła oferuje realizację wielu przedmiotów w formie rozszerzonej, przez co daje możliwość kontynuacji nauki w zakresie wybranym przez ucznia w szkole macierzystej. Ciągłość edukacji ma  znaczenie terapeutyczne, pomaga również w readaptacji po zakończeniu leczenia.

Zespół zajęć pozalekcyjnych
W procesie terapeutyczno-wychowawczym realizowanym przez naszą szkołę kładzie się szczególny nacisk na umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, traumatycznych związanych z pobytem w szpitalu, readaptacją po powrocie do domu, promocją zdrowia, kształtowaniem wrażliwości społecznej i właściwego stosunku do otaczającego świata. Tutaj uczniowie odnajdują atmosferę pełną ciepła i zrozumienia.

W szkole działa Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych, wykorzystujący w pracy techniki psychoterapeutyczne: bajkoterapię, muzykoterapię, arteterapię, socjoterapię, techniki relaksacyjne, terapię podtrzymującą. Przeprowadzane są również zajęcia metodą e – learningu z zakresu edukacji regionalnej, astronomii, fizyki, informatyki. Szkoła korzysta z internetowego łącza wi-fi i wyposażona jest w laptopy, służące uczniom nie tylko do nauki ale i do kontaktu z rodziną i rówieśnikami. Uczniowie są laureatami wielu konkursów plastycznych i literackich o charakterze ogólnopolskim. Redagują także gazetkę szkolną.

Dla wszystkich dzieci i młodzieży przebywających na oddziałach szpitalnych organizowane są zajęcia pozalekcyjne. W świetlicach nasi pacjenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Wychowawcy dbają, by chociaż na krótką chwilę oderwali się od myśli o chorobie i dobrze wykorzystali pobyt w szpitalu. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia z arteterapii. Pacjenci biorą udział w różnych konkursach i zdobywają wyróżnienia i nagrody. Wszyscy mogą liczyć na rozmowę i opiekę wychowawców. Terapia wychowawcza jest prowadzona z uwzględnieniem bezpośrednich potrzeb dziecka, zmierza do przystosowania i zadowolenia jakie będzie ono mogło osiągnąć w toku życia.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Dyrektor: mgr Alicja Szmuc – Jaskot
Wicedyrektor: mgr Jadwiga Smolan

Tel: (12) 658-20-11 wew. 1567
E-mail: zssnr3@interia.pl

www.zssnr3krakow.pl

Materiał filmowy o naszej szkole w TVP.info - 10 czerwca 2013