Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Chirurgia  ⁄  Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Kierownik: dr hab. med. Wojciech Górecki
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 91 52, +48 12 333 91 53
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 41 52, 41 53
E-mail: chirdzieckrakow@gmail.com

 

Pielęgniarki oddziałowe:
p.o. Małgorzata Żurek-Syska (Oddział VIII)
p.o. Małgorzata Żurek-Syska (Oddział IX)
Ewa Czekaj (Oddział X)

 

Telefony na oddział:
VIII: +48 12 333 91 58
IX: +48 12 333 91 62
X: +48 12 333 91 59, +48 12 333 91 60, +48 12 333 91 61


Dyżurka lekarska:
+48 12 3339164 – 171

Działalność bieżąca

Klinika chirurgii prowadzi pełen zakres leczenia chirurgicznego (poza transplantologią) pacjentów w wieku rozwojowym. Szczególnie istotnym obszarem działalności Kliniki jest chirurgia noworodka. W ramach tej działalności wykonywane są operacje wrodzonej niedrożności przełyku, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, operacje wrodzonych przepuklin przeponowych, wrodzonych ubytków powłok brzusznych, wrodzonego zarośnięcia dróg żółciowych, wrodzonych wad odbytu i odbytnicy, choroby Hirschsprunga i wiele innych. Działalność operacyjna w zakresie chirurgii noworodka włączona jest z tryb opieki okołoporodowej opartej o prenatalną diagnostykę ultrasonograficzną wrodzonych wad rozwojowych, prowadzoną we współpracy z ośrodkami położniczymi, noworodkowymi i poradniami genetycznymi. Polega ona na prenatalnych konsultacjach specjalistycznych, (także rozmowach z rodzicami) określających zasady postępowania w przypadku wykrycia konkretnej wady, oraz uzgodnieniach dotyczących sposobów postępowania z matką i noworodkiem w czasie porodu i bezpośrednio po nim.

Jednym z głównych obszarów działalności Kliniki jest także chirurgia onkologiczna. Zgodnie z postępem w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci w ostatnich latach wdrożono szereg skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej. Wykonywane są tutaj procedury diagnostyczne i operacyjne w zakresie wszystkich leczonych w Szpitalu nowotworów łagodnych i złośliwych wieku rozwojowego, także unikatowe w skali Polski operacje radykalne w zaawansowanym stadium nowotworu złośliwego neuroblastoma (jednoczasowe operacje z dostępu do dwóch jam ciała oraz operacja Tsuchidy). Ważne miejsce zajmują także operacje guzów narządów endokrynnych (tarczyca, przytarczyce, nadnercza, trzustka). W ostatnim okresie dynamicznie rozwinięty został dział leczenia naczyniaków, guzów i wad naczyniowych u dzieci oparty na leczeniu farmakologicznym i zabiegowym. Procedury te, wymagające specjalistycznej diagnostyki i stałego monitorowania przebiegu leczenia, możliwe są dzięki działalności Poradni Chirurgii Onkologicznej Dzieci, a wykonywane i nadzorowane są przez lekarzy posiadających specjalizację zarówno z chirurgii dziecięcej, jak i chirurgii onkologicznej.

Istotną część działalności Kliniki stanowi chirurgia klatki piersiowej obejmująca rekonstrukcje wad ściany klatki piersiowej, tchawicy i oskrzeli oraz pełen zakres resekcji tkanki płucnej. Intensywnie rozwijane i wdrażane są wideochirurgiczne procedury o typie chirurgii małoinwazyjnej (także w okresie noworodkowym), oraz szeroki zakres procedur endoskopowych w zakresie dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Znaczną popularność wśród pacjentów zyskał wideochirurgiczny tryb przeprowadzania operacji przepuklin pachwinowych.

W ramach chirurgii jamy brzusznej, oprócz standardowych zabiegów operacyjnych, wykonywane są nowoczesne procedury operacyjne choroby Hirschsprunga (operacja TEPT), poprzedzone wnikliwą diagnostyką biopsyjną, radiologiczną i manometryczną, unikalne operacje wydłużania przewodu pokarmowego w zespole krótkiego jelita (operacja STEP). Zgodnie z nowoczesnymi tendencjami w chirurgii wykonywane są oszczędzające (częściowe) resekcje miąższu takich narządów, jak wątroba, śledziona, nerka, jajnik umożliwiające zachowanie funkcjonowania pozostałej części narządu po operacji.

Znaczna część aktywności Kliniki związana jest z leczeniem urazów, także wielomiejscowych i wielonarządowych, wymagających współpracy szeregu specjalistów umożliwiającej wykonywanie skomplikowanych zabiegów, także z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej. Stale opracowywane są nowe procedury i standardy postępowania w różnych jednostkach chorobowych (np. we wszystkich typach urazów głowy u dzieci).

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Przed planowaną wizytą w naszym szpitalu, jak również przy nagłym zachorowaniu, należy dostarczyć książeczkę zdrowia dziecka. Jeżeli dziecko w przeszłości było hospitalizowane, prosimy o zabranie kart informacyjnych z tych pobytów. Niezbędna jest obecność opiekuna prawnego dziecka.

 

W niektórych sytuacjach nagłych zachorowań, dziecko może wymagać szybkiego leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym. Ponieważ warunkiem bezpiecznego znieczulenia jest pusty żołądek (przed operacją dziecko musi być kilka godzin na czczo), w celu umożliwienia udzielenia dziecku szybkiej pomocy nie należy podawać pokarmu ani płynów, np. w przypadku urazu lub zranienia itp. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 1000 do 2000.


Podczas wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej konieczne jest wyjście odwiedzających z sali chorych.

Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oferuje możliwości operowania niektórych chorób w trybie ambulatoryjnym (chirurgia jednego dnia). Wykonanie operacji w takim trybie pozwala na wypisanie dziecka do domu po kilku godzinach bez konieczności całodobowej hospitalizacji (nie dotyczy to najmłodszych pacjentów do 1 roku życia). Kwalifikacja do operacji odbywa się w czasie badania przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgicznej naszego Szpitala. W dniu badania ustala się termin operacji oraz informuje się rodziców o konieczności wykonania niezbędnych badań. Dzieci do operacji planowych muszą być zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jeżeli dziecko nie było szczepione, przed operacją konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie miesiąca. Operację można bezpiecznie wykonać po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki. Transport ze szpitala po zabiegu operacyjnym zapewniają dziecku rodzice.

 

Szczegółowe zasady pobytu na oddziale oraz prawa i obowiązki pacjentów zawiera Regulamin Porządkowy.

Historia

Oddział, a następnie Klinika Chirurgii Dziecięcej istniały od samego początku funkcjonowania Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii, czyli od 11 grudnia 1965 roku. Stworzył go zespół chirurgów dziecięcych pod kierownictwem prof. Jana Grochowskiego, którzy swoje doświadczenie zdobywali w II Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego. Był to wówczas jeden z pierwszych tego typu oddziałów w Polsce. Od chwili powstania działalność Kliniki ukierunkowana była na stworzenie nowoczesnego, wielospecjalistycznego ośrodka leczenia wad rozwojowych, schorzeń nowotworowych i urazów. W obrębie Kliniki utworzono zespoły zajmujące się leczeniem poszczególnych grup schorzeń.

Od samego początku zespół prof. Grochowskiego ściśle współpracował z wiodącymi ośrodkami chirurgii dziecięcej w USA. Większość pierwotnego zespołu lekarskiego odbyła wielomiesięczne szkolenia w szpitalach uniwersyteckich w Bostonie, Filadelfii, Salt Lake City, Duke University. W Klinice gościła i wykonywała z polskimi kolegami pionierskie operacje legendarna światowa czołówka chirurgów dziecięcych: Everett Koop (późniejszy Chirurg Generalny USA), Harry Hendren, Dale G. Johnson, William Norwood, Yoshiaki Tsuchida, Alberto Peña. Chirurdzy z zespołu powracający z najlepszych światowych ośrodków przenosili na polski grunt najnowocześniejsze techniki operacyjne i rozwiązania organizacyjne. Wkrótce ukształtowało się kilka specjalistycznych zespołów chirurgicznych, a Oddział przekształcił się w Klinikę Chirurgii Dziecięcej. Z czasem z Kliniki wyodrębniły się kolejno Klinika Kardiochirurgii i Klinika Urologii Dziecięcej. Powstały oddziały szpitalne – oddział neurochirurgiczny, oddział ortopedii i traumatologii oraz chirurgii plastycznej. W latach 2000-2010 funkcję kierownika Kliniki pełnił dr hab. Adam Bysiek. W 2010 r. kierownikiem oddziału został prof. dr hab. Andrzej Prokurat. Obecnie kierownikiem oddziału jest dr hab. med. Wojciech Górecki.

Lokalizacja

Nasz oddział znajduje się na pierwszym piętrze w budynku B (obok tzw. “Okrąglaka”).

 

Sukcesy
  • Ośrodek wyspecjalizowany w najtrudniejszych działach chirurgii onkologicznej u dzieci, z uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, nerek, płuc, tarczycy i nadnerczy
  • Wiodący ośrodek w chirurgii noworodka
  • Jeden z nielicznych ośrodków wykonujących u dzieci operacje rekonstrukcyjne tchawicy i oskrzeli
  • Ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu bliźniąt syjamskich
Zespół

Kierownik Klinki: dr hab. med. Wojciech Górecki

dr med. Mirosław Krysta– z-ca Kierownika Kliniki i Kierownik Bloku Operacyjnego
dr med. Sabina Szymik-Kantorowicz– kierownik Poradni Chirurgii Dziecięcej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej Dzieci

Zespół lekarski: dr hab. med. Wojciech Górecki, dr med. Mirosław Krysta, dr hab. med. Adam Bysiek, dr med. Sabina Szymik-Kantorowicz, dr med. Stanisław Zieliński, lek. med. Elżbieta Celmer, dr med. Małgorzata Smolec-Zamora, dr med. Anna Taczanowska-Niemczuk, lek. med. Robert Wilk, dr med. Andrzej Zając, dr med. Robert Mieżyński, dr med. Joanna Palka-Błaszczak, lek. med. Bartosz Bogusz, lek. med. Krzysztof Solecki, lek. med. Katarzyna Górniak, lek. med. Marcin Maślanka, dr med. Piotr Sołtysiak, lek. med. Oskar Zgraj.

Lekarze rezydenci: lek. med. Joanna Godlewska, lek. med. Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, lek. med. Patrycja Łabuz, lek. med. Ewa Marzec-Nowak, lek. med. Maria Zaborowska, lek. med. Małgorzata Grochot, lek. med. Elżbieta Lelental, lek. med. Maria Gruba, dr med. Katarzyna Jędrzejowska, lek. med. Justyna Jakubińka, lek. med. Olga Lisowska, lek. med. Elżbieta Leśniewska, lek.med. Marcin Knap.

Pielęgniarki oddziałowe: Renata Gręda (Oddział VIII i IX), Ewa Czekaj (Oddział X)

Oddziały Chirurgii (2015)
Oddziały Chirurgii - lata 70.
Archiwum pryw. p. E. Momot
Archiwum pryw. p. E. Momot
Archiwum pryw. p. E. Momot
Archiwum pryw. p. B. Mikołajczyk-Fajfer
Film o oddziale chirurgii