Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowieul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  ⁄  Jednostki medyczne  ⁄  Onkologia i Hematologia  ⁄  Oddział Onkologii i Hematologii

Oddział Onkologii i Hematologii

Kierownik: prof. dr hab. Walentyna Balwierz
Telefon “zewnętrzny” do sekretariatu: +48 12 333 92 20, +48 12 333 92 21
Telefon “wewnętrzny” do sekretariatu: 42 20, 42 21
E-mail: onkhemdz@cm-uj.krakow.pl

 

Pielęgniarka oddziałowa: Alicja Kornaga
Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 74
Telefon “wewnętrzny”: 43 74

 

Telefony na oddziały:

Odcinek A, B, C – Budynek “Okrąglak”, Parter

 • Stanowisko pielęgniarskie:
  Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 75
  Telefon “wewnętrzny”: 43 75
 • Dyżurka lekarzy rezydentów
  Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 91, +48 12 333 93 92,
  Telefon “wewnętrzny”: 43 91, 43 92
 • Dyżurka lekarska (nocna/dyżurowa):
  Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 80
  Telefon “wewnętrzny”: 43 80
 • Dyżurka lekarska:
  Telefon “zewnętrzny”: +48 12 333 93 79
  Telefon “wewnętrzny”: 43 79

Odcinek D (Budynek Transplantologii, I Piętro): +48 12 658 20 11 wew. 1687, 1657

Oddział Czasowego Pobytu (Budynek CALD, poziom -1): +48 12 658 20 11 wew. 1649

Działalność bieżąca

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie prowadzi diagnostykę i specjalistyczne leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi, zarówno układu krwiotwórczego (białaczki) oraz układu chłonnego (nieziarnicze chłoniaki, chłoniak Hodgkina), jak i licznych guzów litych (m.in. złośliwe nowotwory tkanek miękkich, neuroblastoma, retinoblastoma, guzy kości, guzy zarodkowe, guzy nerek i guzy ośrodkowego układu nerwowego). Ponadto Klinika obejmuje opieką dzieci z nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego, m.in. z niedokrwistościami, skazami krwotocznymi, neutropeniami, histiocytozą i innymi. Stosowane przy udziale Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Zakładu Radioterapii oraz Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, stale ulepszane sposoby kompleksowego leczenia (chemioterapia, chirurgia, radioterapia, immunoterapia), są oparte nie tylko na własnych, ale również na doświadczeniach przodujących w świecie ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej.

Niezwłoczne wprowadzanie bardziej nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia oraz szybką wymianę doświadczeń umożliwia Klinice współpraca z 11 uniwersyteckimi i 6 pozauniwersyteckimi ośrodkami w naszym kraju, zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Równocześnie stale ulepszane są metody leczenia wspomagającego (m. in. stosowanie nowych antybiotyków i leków  przeciwgrzybiczych), co w znacznym stopniu zmniejsza liczbę ciężkich powikłań, jak również poprawia wyniki ich leczenia. Stale poprawiają się także warunki, w jakich leczone są dzieci, co również poprawia jakość ich życia. Obecnie ponad 70% dzieci z chorobami nowotworowymi wieku dziecięcego może być wyleczonych, a wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych ma na celu dalszą poprawę wyników leczenia chorób nowotworowych wieku dziecięcego.

Od 2008 r. Klinika jest organizatorem regularnych szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, obejmujących zagadnienia kliniczne, praktyczne oraz psychologiczne, istotne dla pacjentów cierpiących na hemofilię. Działalność Kliniki wspiera Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”.

Informacje dla Rodziców i Pacjentów

Leczenie może odbywać się w trybie dziennym lub trybie ciągłym w oddziałach. Opiekun może przebywać na oddziale z dzieckiem w ciągu dnia od godz. 7.00 do 22.00, a w nocy – po uzyskaniu zgody Kierownika Kliniki. W poradniach przyklinicznych kontynuuje się leczenie zarówno nowotworów, jak i nienowotworowych chorób krwi oraz prowadzone są konsultacje onkologiczne i hematologiczne. Pacjenci po zakończeniu leczenia nowotworów obejmowani są wieloletnią opieką ambulatoryjną. Oferowane są im różnorodne formy pomocy.

Historia

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej została powołana w 1976 r., kontynuując prace zespołu hematologicznego istniejącego wcześniej w II Klinice Chorób Dzieci. Nowa klinika pod kierownictwem prof. Jerzego Armaty skoncentrowała swoją działalność leczniczą i naukową na nowotworach krwi, zwłaszcza białaczkach. Klinika sukcesywnie obejmowała leczeniem również guzy lite. Przewodnie cele Kliniki są tożsame z powołaną przez nią w 1974 r. Polską Grupą Pediatryczną ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Programy terapeutyczne były stopniowo optymalizowane i sukcesywnie upowszechniane w całym kraju. W latach 80. zespół Kliniki rozpoczął starania o otwarcie oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego, ale oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych powstał dopiero w 2002 r., jako odrębna jednostka. Do 1999 roku kierownikiem Kliniki był prof. Jerzy Armata, później zastąpiła go na tym stanowisku dr hab. Walentyna Balwierz, która sprawuje tę funkcję do dziś. W 2011 roku dr hab. W. Balwierz otrzymała tytuł profesora nauk medycznych.

Lokalizacja

Odcinek A B C znajduje się w budynku “Okrąglaku” na parterze.

Sukcesy
 • Zainicjowanie powstania Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz przewodniczenie tej Grupie od 1974 r. do dziś
 • Wdrażanie i modyfikacja protokołów terapeutycznych zmierzających do poprawy wyników leczenia chorób nowotworowych i zmniejszenia wczesnych i późnych powikłań terapii, w szczególności dla chłoniaka Hodgkina (wzrost wyleczalności do 90%), ostrej białaczki szpikowej (wzrost wyleczalności z <10% do 55%) i neuroblastoma (wzrost wyleczalności w grupie wysokiego ryzyka z 0% do 30%),
 • Wprowadzanie (od 2000 r.) nowoczesnych badań w celu poprawy diagnostyki i monitorowania leczenia chorób nowotworowych, m.in. FISH, genotypowanie, oznaczanie minimalnej choroby resztkowej w ostrych białaczkach przy użyciu metody immunologicznej i molekularnej oraz immunocytochemiczna ocena szpiku kostnego w kierunku obecności komórek neuroblastoma przy użyciu przeciwciał anty-GD2, optymalizacja monitorowania leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z uwzględnieniem oznaczania aktywności asparaginazy i polimorfizmu genu MTHFR – lata 2002-2012
 • Rozpoczęcie w naszym kraju działań zmierzających do poprawy wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci
 • Dzięki współpracy międzynarodowej możliwe było z udziałem Zakładu Genetyki Klinicznej UJ CM wprowadzenie m. in. oznaczeń amplifikacji genu MYCN oraz aberracji chromosomowych u dzieci z neuroblastoma,
 • Uzyskanie III miejsca w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej – 2005 r.,
 • Przeprowadzenie gruntownego remontu i modernizacji Oddziału Onkologii i Hematologii w 2002 r. oraz Laboratorium Hematologicznego przy Oddziale Onkologii i Hematologii – 2010 r.,
 • Dzięki współpracy z Fundacją Project HOPE, uczestniczenie w opracowaniu i realizacji „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. Udział w opracowaniu i wdrożenie programu edukacyjnego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat objawów choroby nowotworowej, co ma przyczynić się do wcześniejszego rozpoznawania chorób nowotworowych a w efekcie poprawy wyników leczenia chorób nowotworowych wieku dziecięcego.
Zespół

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Walentyna Balwierz

Zespół lekarski: dr med. Angelina Moryl-Bujakowska – zastępca kierownika, dr med. Chełmecka-Wiktorczyk, dr med. Małgorzata Czogała, dr med. Magdalena Ćwiklińska, dr med. Tomasz Klekawka, dr med. Teresa Luszawska-Kutrzeba, dr med. Pawińska-Wąsikowska, dr med. Aleksandra Wieczorek, lek. med. Anna Eliasińska, lek. med. Katarzyna Garus, lek. med. Małgorzata Hnatko-Kołacz, lek. med. Edyta Juraszewska, lek. med. Maria Mikołajczyk, lek med. Ewa Pawlik-Niesytto, lek. med. Danuta Pietrys, lek. med. Wojciech Strojny, lek. med. Elżbieta Wyrobek, lek. med. Ewa Załęska-Czepko, lek. med. Anna Zaniewska-Tekiel, lek. med. Anna Zelwiańska, lek. med. Katarzyna Dzikowska, lek. med. Magdalena Ossowska, lek. med. Małgorzata Szurgot, lek. med. Dorota Trędowska-Skoczeń, lek. med. Anna Wolnik.

Pielęgniarki oddziałowe: Alicja Kornaga – p.o. pielęgniarki oddziałowej, Bogumiła Gowin – z-ca pielęgniarki oddziałowej, Grażyna Zapalska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, Lidia Pieńkowska – z-ca pielęgniarki oddziałowej.

Projekty badawcze

Klinika koordynuje programy badawcze dotyczące ostrej białaczki mieloblastycznej, choroby Hodgkina i neuroblastoma. W ramach tej koordynacji od wielu lat realizowane są projekty „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” poprzez prowadzenie bazy danych pacjentów, wykonywanie analiz uzyskiwanych wyników leczenia i występujących powikłań terapii. Wyniki badań Kliniki zostały wykorzystane między innymi do wprowadzenia istotnych zmian w programach leczniczych chorób nowotworowych i doskonalenia leczenia wspomagającego, a przez wprowadzanie i realizację nowych programów leczenia Klinika ma swój udział w zwiększeniu wyleczalności chorób nowotworowych u dzieci w Polsce. Ponadto organizowane są konferencje naukowe, sesje weryfikacyjne i szkolenia specjalistyczne. Główne kierunki działalności naukowej to:

 • Optymalizacja metod diagnozowania i leczenia nowotworów złośliwych wieku dziecięcego,
 • Poprawa terapii wspomagającej, w tym stosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu, bardziej skuteczne zapobieganie i leczenie zakażeń,
 • Wsparcie psychologiczne dla pacjenta i jego rodziny,
 • Poprawa stosowanej diagnostyki, wprowadzanie nowoczesnych metod i technik (w tym badań cytogenetycznych, molekularnych, immunologicznych, obrazowych i innych),
 • Monitorowanie choroby resztkowej w nowotworach,
 • Optymalizacja metod diagnozowania i leczenia nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego i limfatycznego,
 • Poprawa opieki nad osobami wyleczonymi z nowotworów.
Choroby, które leczymy